سابقــه تاریـخـــی و شگفتـــی های شهـــــر سوختــه !

شهر سوخته 3شهر سوخته

شهر سوخته به دوران برنز مربوط است که آثار هنری و دست ساز مربوط به 5200 سال پيش در آن يافت شده است. اين شهر در جنوب شرقی ايران قرار دارد و نمايانگر تمدنی بسيار پيشرفته بوده است.

 چيز هایی که در اين جايگاه تاريخی- فرهنگی يافت شده است بی نظير و فوق العاده هستند چيز هایی پيدا شده است که 5000 سال عمر دارند و در آن مسايل محيط زيست و ظريفکاری ها و مواد بسيار ظريف طبيعی در آنها بکار رفته است. بتازگی چرمی در اين شهر پيدا شده که بسيار نمونه و از نظر هنر وکاری که انجام شده بی نظير است.

 به دليل اينکه اين شهر سوخته است و به دليل دوری زمان بسياری چيزها فرسوده شده اند و باستانشناسان به سختی به چيزی دسترسی دارند که کامل وسالم باشد. پروفسور (سيد) منصور سعيدی به مرکز فرهنگی و آثار باستانی گفته است چرمی پيدا شده ولی آگاهی های بيشتر در آن باره نداده است.

 درپی باستانشناسی هایی که بتازگی شده است بخشی از شهر با پايه و بنيان هايش يافته شده است که دارای نه ديوار محافظ بوده و دو ديوار ديگر به پهنای يک متر می باشد. نشانه های آتش به روشنی در بخش هایی از اين ساختمان ديده میشود. سعيدی میگويد کشف ديگری کرده است که اتاقی را نشان میدهد که شايد قصری بوده است برای قربانی کردن و به احتمال پارچه هایی به اينجا بعنوان پيشکش آورده میشده است.

 يونسکو بسيار به اين ناحيه اهميت میدهد و آنرا که در 57 کيلومتری شهر زابل در استان سيستان وبلوچستان قرار گرفته است جزو ليست آثاب باستانی بين المللی قرار داده است.

 کار اکتشاف در شهر سوخته از سال 1967 آغاز شده است و تابحال آگاهی های بسياز زياد ومهمی بدست آمده است. منطقه 151 هکتار را می پوشاند و يکی از بزرگترين محل های باستانشناسی می باشد ويکی از بزرگترين شهرهای باستانی است که تابحال کشف شده است.

 در غرب شهر گورستانی قرار گرفته است که 25 هکتار است. گورستان بيش از 25,000 گور باستانی را درخود جا داده است.  اين خود نشان میدهد چقدر شهر بزرگ بوده است و چقدر تمدن پيشرفته بوده است و چه جمعيتی در آن زندگی می کرده اند.

 اين شهر نخست شايد 3200 سال پيش از ميلاد مسيح ساخته شده باشد و سه باردچار آتش سوزی شده است و بار آخر در سال 1800 پيش از ميلاد بوده است. دليل آتش سوزی مشخص نيست و اين شهر با تمدنش بطور غير منتظره ای از نظر ها پنهان شده و بصورت مرموز باقی مانده است.

 چرمی که بتازگی پيدا شده يک يافته بی نظير است. همراه چرم يک ليوان مرمری نيز که نگاره های جالبی روی آن است پيدا شده است. چيز ديگر که قابل توجه است خط کشی ده سانتی متری است که بسيار دقيق و با ميليمترها مشخص شده است و شايد بی نظير است يکی ديگر از چيزهای بی نظير يک کره چشم بوده است که بنظر میرسد بجای کره مصنوعی چشم بکار میرفته است. يک کاسه گلين پيدا شده که نگاره های روی آن گوزنی را در حال فرار نشان میدهد و شايد بتوان گفت نخستين نگاره بصورت کارتونی بوده باشد. چه اگر کاسه را بگردانی انگار گوزن حرکت میکند.

 اينجا ديگر بين رودان يا «مزوپوتاميا» نيست که هرکسی بخواهد مدعی آن ساخته و پرداخته ها بشود اينجا سيستان ومرکز تمدن ايران و زادگاه رستم بوده است. در ميانرودان عراقی ها، کويتی ها، وعرب های ديگر مدعی افتخار های آفريده شده آن دوران می شوند ولی آنجا هم جزو خاک امپراتوری ايران بوده و آن زمان کويت و عراق و اردن و سوريه ای وجود نداشته است.

 آنگاه که شهر سوخته پيدا شد مشخص شد دور از ميانرودان ويا «مزوپوتاميا» میباشد و زير نفوذ تمدن آن سامان نبوده ونيست بنابراين اهميت ايرانی بودن آن زياد می شود. شايد شهر سوخته يکی از بزرگترين شهر های متمدن دوران باستان بوده است.

 ايران تنها امروز نيست که میسوزد، هربار در هر دورانی سوخته است و تمدنش را هم هربار کسی مدعی شده است. هر بار سوخته است…

 ولی از خاکستر ايران گرده های تمدن می ريزد و هرروز بيشتر وبيشتر به تمدن آن کشور که مردم امروزش بی تمدن ترين وغاصب ترين ها بر آن چنگ انداخته اند پی می بريم.

شهر سوخته2

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: